سرآوا

ارتباط با سرآوا
درباره سرآوا

سرآوا روی بهترین کارآفرینان و استارتاپ های جسورانه آنها سرمایه گذاری می کند.