سلسله نشست های توسعه زنان در حوزه تکنولوژي

رویداد‌های سلسله نشست های توسعه زنان در حوزه تکنولوژي
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با سلسله نشست های توسعه زنان در حوزه تکنولوژي
درباره سلسله نشست های توسعه زنان در حوزه تکنولوژي

این نسشت با حضور یک مدیر و یک کارآفرین برگزار خواهد شد. مدیر از موانع، چالش ها و تجربیات خود سخن می گوید و کارآفرین در باره مسیر شغلی و نحوه کارآفرین شدن خود صحبت خواهد کرد. هدف از برگزاری این رویداد آشنایی با ریسک ها، چالش ها و موانع موجود بر سر راه هرکدام از این افراد می باشد. در پایان رویداد افراد با توجه به صحبت های انجام شده پرسش های خو را با سخنرانان مطرح میکنند.