سلسله نشست پیرامون توسعه زنان در حوزه تکنولوژی

سلسله نشست پیرامون توسعه زنان در حوزه تکنولوژی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با سلسله نشست پیرامون توسعه زنان در حوزه تکنولوژی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام