سید محمد صادق میری

رویداد‌های سید محمد صادق میری
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با سید محمد صادق میری
درباره سید محمد صادق میری

مهندس سید محمد صادق میری

موسس باشگاه توانگری

مربی رشد و توسعه فردی (دانش آموخته آکادمی موفقیت آمریکا)

مدرس رسمی مهارت‌های زندگی (از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران)

دوره‌های باشگاه توانگری به هیچ عنوان جنبه انگیزشی و زودگذر نداشته و با هدف ایجاد شناخت صحیح از خود و تغییر ماندگار مبتنی بر ارزش‌ها و اولویت‌های منحصر به هر فرد طراحی شده است