سید محمد صادق میری

ارتباط با سید محمد صادق میری
درباره سید محمد صادق میری

مهندس سید محمد صادق میری

موسس باشگاه توانگری

مربی رشد و توسعه فردی (دانش آموخته آکادمی موفقیت آمریکا)

مدرس رسمی مهارت‌های زندگی (از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران)

دوره‌های باشگاه توانگری به هیچ عنوان جنبه انگیزشی و زودگذر نداشته و با هدف ایجاد شناخت صحیح از خود و تغییر ماندگار مبتنی بر ارزش‌ها و اولویت‌های منحصر به هر فرد طراحی شده است