«آرتان» شرکت ایده تا پدیده آرمان توسعه آذربایجان نوآور، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان

«آرتان» شرکت ایده تا پدیده آرمان توسعه آذربایجان نوآور، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۱
ارتباط با «آرتان» شرکت ایده تا پدیده آرمان توسعه آذربایجان نوآور، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام