شرکت تحلیلگران داده های عظیم پیشگام با همکاری آزمایشگاه محاسبات موازی دانشگاه علم و صنعت ایران

شرکت تحلیلگران داده های عظیم پیشگام با همکاری آزمایشگاه محاسبات موازی دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۰
ارتباط با شرکت تحلیلگران داده های عظیم پیشگام با همکاری آزمایشگاه محاسبات موازی دانشگاه علم و صنعت ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام