شرکت سنجش فناوری خاورمیانه با همکاری شتابدهنده صدر فردا

شرکت سنجش فناوری خاورمیانه با همکاری شتابدهنده صدر فردا

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳
ارتباط با شرکت سنجش فناوری خاورمیانه با همکاری شتابدهنده صدر فردا
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۶۴۸۰۰۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام