شرکت شایگان پویان آینده/دانشکده فنی دانشگاه تهران

رویداد‌های شرکت شایگان پویان آینده/دانشکده فنی دانشگاه تهران
ارتباط با شرکت شایگان پویان آینده/دانشکده فنی دانشگاه تهران
درباره شرکت شایگان پویان آینده/دانشکده فنی دانشگاه تهران

یکی از دغدغه های اصلی فعالان در زمینه منابع انسانی و مدیران دانشگاه ها مبحث اشتغال و نگرانی های این حوزه می باشد که جشنواره های کار می توانند در این بین کمک بسیار بزرگی کنند.