شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان)

شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان)

شماره دبیرخانه
۰۹۱۰۶۷۳۰۹۸۸
تعداد کل رویدادها
۴۰
دنبال کنندگان
۲۹۲
رویدادهای شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان)

درباره شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان)

توضیحات و مطالب مورد نیاز درمورد ماهیت و زمینه کاری شرکت شزان از طریق تارنمای این شرکت به آدرس www.NBIC.co در دسترس قرار دارد.