شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان)

رویداد‌های شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان)
ارتباط با شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان)
درباره شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان)

توضیحات و مطالب مورد نیاز درمورد ماهیت و زمینه کاری شرکت شزان از طریق تارنمای این شرکت به آدرس www.NBIC.co در دسترس قرار دارد.