شزان | شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو

شزان | شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو

رویداد‌ها۶۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۸۸
ارتباط با شزان | شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو
وبسایت
http://shezan.ir/
شماره برگزارکننده
۰۹۹۹۹۸۶۶۹۸۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شزان | شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو

توضیحات و مطالب مورد نیاز درمورد ماهیت و زمینه کاری شرکت شزان از طریق تارنمای این شرکت به آدرس www.shezan.ir  در دسترس قرار دارد.