شزان

شزان

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۸
ارتباط با شزان
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۷۶۲۵۱۱۵۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شزان

شزان، یک شتابدهندهی تخصصی در حوزه فناوریهای همگرا (شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو) با تمرکز بر حوزههای سلامت، انرژی، آب و محیط زیست میباشد. این شتابدهنده در سال 1395 با سرمایهگذاری دو شرکت خصوصی تاسیس شده است. در دو سال گذشته با سرمایهگذاری بر روی 23 کسبوکار و ایده و اختراع توانسته است به کارآفرینان این حوزه کمک کند.
در این مسیر تاکنون بیش از 20 ثبت اختراع داخلی توسط تیمها به ثبت رسیده یا در حال ثبت است و در مجموع کسبوکارهای خروجی از این شرکت توانستهاند در طول یک سال بیش 5 میلیارد تومان فروش داشته باشند.