صالح امینی

ارتباط با صالح امینی
درباره صالح امینی

طراح خدمات
کارشناس ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشجوی دکترای برنامه ریزی توسعه ی آموزش عالی در دانشگاه شهید بهشتی