صندوق‌نوآوری‌و‌شکوفایی‌ریاست‌جمهوری با همکاری پارک‌علم‌و‌فناوری‌البرز برگزار می‌کند.*

صندوق‌نوآوری‌و‌شکوفایی‌ریاست‌جمهوری با همکاری پارک‌علم‌و‌فناوری‌البرز برگزار می‌کند.*

رویداد‌ها۱۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۱۰
ارتباط با صندوق‌نوآوری‌و‌شکوفایی‌ریاست‌جمهوری با همکاری پارک‌علم‌و‌فناوری‌البرز برگزار می‌کند.*
شماره برگزارکننده
اطلاعات بیشتر: ۰۲۶۳۴۷۶۴۰۳۰ داخلی۲۰۸۳ و ۰۹۱۲۳۹۷۷۲۹۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام