عسل فاخری گویا

ارتباط با عسل فاخری گویا
درباره عسل فاخری گویا

دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) - دانشگاه تهران