علیرضا ترابی

ارتباط با علیرضا ترابی
درباره علیرضا ترابی

هسته کشاورزی پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان و باشگاه کارآفرینان دانشگاه صنعتی اصفهان