مؤسسۀ فرهنگی ماه شیدِ خِرَد

رویداد‌های مؤسسۀ فرهنگی ماه شیدِ خِرَد
ارتباط با مؤسسۀ فرهنگی ماه شیدِ خِرَد
درباره مؤسسۀ فرهنگی ماه شیدِ خِرَد

ما در ماه ­شیدِ خِرَد، به دنبال ترویج "فرهنگ خرد" هستیم. تمام تلاش مؤسسه بر این است که بتواند با ارائۀ خدمات مطلوب، گامی مؤثر در جهت ارتقای جایگاه خردورزی در جامعه برداشته باشد.

ماه ­شیدِ خِرَد، علاوه بر اینکه به مفهوم توسعۀ فردی توجه دارد، سعی بر فرهنگ سازی "أمر خردورزی" دارد. باور مؤسسه بر توجه به تک تک افراد جامعه است در عین اینکه به تمام جامعه، به عنوان مجموعه ­ای واحد نگاه می­ کند.

ما وظیفۀ خود را آگاه ­سازی آحاد جامعه در عین پیشرفت تک تک افراد می­دانیم.