مجتمع پارس سامانه های دانش پویا (MAPS) / پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان

رویداد‌های مجتمع پارس سامانه های دانش پویا (MAPS) / پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان
ارتباط با مجتمع پارس سامانه های دانش پویا (MAPS) / پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان