محمدحسین حقیقی (استاد کنترل پروژه در دانشگاه ها و موسسه تخصصی مهندسی صنایع دکتر امیر محمد گل محمدی)

محمدحسین حقیقی (استاد کنترل پروژه در دانشگاه ها و موسسه تخصصی مهندسی صنایع دکتر امیر محمد گل محمدی)

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با محمدحسین حقیقی (استاد کنترل پروژه در دانشگاه ها و موسسه تخصصی مهندسی صنایع دکتر امیر محمد گل محمدی)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام