محمدمهدی طاری

محمدمهدی طاری

رویداد‌ها۱۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۳۶
ارتباط با محمدمهدی طاری
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۶۰۷۰۶۲۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره محمدمهدی طاری

دوره جدید تندخوانی و تقویت حافظه پیشرفته فانتوم

به نام خدا

چه اتفاقی میافتاد اگر میتوانستید هر چیزی را تا ۳ برابر سریعتر بخوانید؟

ایمیلها، کتابها، روزنامهها، مطالب امتحانی و تخصصی، به طور کلی هر آنچه را مطالعه میکنید.

معمولا میزان مطالعه ما رابطه مستقیمی با زمان و انرژی که برای مطالعه یک مطلب صرف میکنیم دارد.

 اما تصور کنید چه اتفاقی میافتاد اگر شما قادر بودید کتابها و هر آنچه که دوست دارید و یا حتی مجیورید را تا سه برابر سریعتر از قبل بخوانید؟

در این صورت:

چه کارهای جدیدی از شما ساخته بود؟ 

<!-- [if gte vml 1]> <![endif]--><!-- [if !vml]--><img src="file:///C:/Users/ecc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" alt="https://static.evand.net/images/description/original/feaf9d18aae55e8c62a754cbd9b5f250.jpg?x-oss-process=image/resize,h_800" width="155" height="104" border="0" /><!--[endif]--></span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">زندگی شما چه تغییری می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">کرد؟ زندگی شغلی، خانوادگی، تحصیلی و ارتباطات شما دستخوش چه تغییراتی میشد؟</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">به طور کلی زندگی شما تا چه میزانی بهبود می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">یافت؟</span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">با آموزش مهارت </span><a title="فرصت" href="http://afakary.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/" target="_blank" rel="noopener nofollow"><span lang="AR-SA">تندخوانی</span></a> <span lang="AR-SA">شما تغییر را در در یادگیری خود حس خواهید کرد</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">ما به شما می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">آموزیم که چگونه سرعت خواندن مطالب را تا سه برابر افزایش دهید</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">مطالب را با درک و عمق بیشتری بخوانید و در نهایت چگونه هر مطلبی را که دوست دارید برای همیشه به خاطر بسپارید</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">ما به شما مهارتی آموزش می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">دهیم که قطعا برای زندگی امروز و آینده شما تغییرات و نتایج  شگفت</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">انگیزی و کاربردی خواهد داشت</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" ><strong><a title="تمرکز حواس" href="http://afakary.ir/%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3/" target="_blank" rel="noopener nofollow"><span lang="AR-SA">تمرکز حواس</span><span dir="LTR">:</span></a></strong></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">امروزه یکی از مهمترین مسایل افراد از دست دادن تمرکز و در واقع تمرکزحواس</span><span dir="LTR">‌ </span><span lang="AR-SA">به هنگام انجام کارها است</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">زمانی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">که در کارهایمان تمرکز لازم را داشته</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">باشیم با راحتی بیشتری می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">توانیم موفق شویم</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">حفظ تمرکز نیازمند پیش شرط هایی است که رعایت آنها باعث آرامش خاطر و رفع</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">دغدغه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های ذهنی ما می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">شود</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">در تندخوانی به شما تکنیک</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">هایی آموزش می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">دهیم که نه تنها تمرکز حواس شما کمک کند</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">بلکه به هنگام مطالعه، کار، زندگی با تمرکز بیشتری از زندگی خود هم لذت بیشتری ببرید و در عین حال موفق</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">تر و پر نشاط</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">تر هم باشید</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><strong><a title="تندخوانی چرا؟" href="http://afakary.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f/" target="_blank" rel="noopener nofollow"><span lang="AR-SA">زمان</span></a></strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR" ><!-- [if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="https://static.evand.net/images/description/original/2942857f909ed1baed6dc2db4cf94399.jpg?x-oss-process=image/resize,h_800" > <v:imagedata src="file:///C:/Users/ecc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg" o:title="resize,h_800"/> </v:shape><![endif]--><!-- [if !vml]--><img src="file:///C:/Users/ecc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg" alt="https://static.evand.net/images/description/original/2942857f909ed1baed6dc2db4cf94399.jpg?x-oss-process=image/resize,h_800" width="174" height="77" border="0" /><!--[endif]--></span><span dir="LTR"><br /></span><span lang="AR-SA">در عین حال صرفه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">جویی در زمان و استفاده بهتر از فرصت</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ها را در اختیار شما قرار می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">دهد</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">زمان تنها سرمایه بی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">بازگشتی است که تمام موفق</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ترین</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های دنیا در عرصه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های علمی و کسب و کار را</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">به استفاده از تکنیک</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ها و مهارت</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های تندخوانی سوق داده است، افرادی همانند تونی رابینز، بیل گیتس، وارن بافت و بسیاری از رهبران، دانشمندان و تاجران موفق دنیا</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">دانشجویان و دانش</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">آموزان</span><span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">بی شک در حجم فراوان درس</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ها، کتاب</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ها و مطالبی که این دسته از جامعه با آن مواجه هستند تردیدی وجود ندارد</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">گاه به سبب همین سنگینی مطالب و زیاد بودن مقدار آنها، کار برنامه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ریزی تحصیلی دشوارتر و به نوعی بغرنج می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">شود</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">بی شک تندخوانی کمکی عالی برای قشر جامعه علمی کشور است</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">چون با یادگیری روش</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های صحیح مطالعه، کار مطالعه را آسان، سهل و لذت</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">بخش می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">کند</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">در یک تحقیق دانشگاهی میزان زمان مطالعه یک فرد به صورت عادی و بدون یادگیری تکنیک</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های مطالعه را بیش از </span><span lang="FA" >۲۲۰۰۰</span><span lang="AR-SA"> ساعت براورد کرده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">اند</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">حال اگر صرفا با یادگیری مهارت تندخوانی سرعت افراد به دو برابر برسد یعنی بیش از یازده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">هزار ساعت در زمان فوق صرفه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">جویی می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">شود</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">این به معنای یازده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">هزار ساعت زمان مازاد برای سایر اموراعم از فرصت برای تحقیق، کسب و کار، رسیدگی به خانواده و .... است</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">اگرچه در تندخوانی بخش</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های دیگری همچون افزایش میزان درک مطلب، تقویت حافظه، تقویت نیمکره</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های راست و چپ مغز و ... نیز شامل است</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">با یادگیری روش</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های نوین و علمی مطالعه با نحوه عملکرد مغز در یادگیری آشنا می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">شویم</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p>