دانشگاه مدآرت پاریس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه مدآرت پاریس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۰
ارتباط با دانشگاه مدآرت پاریس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۴۵۴۵۰۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی