مدیر حساب

مدیر حساب

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۹
ارتباط با مدیر حساب
شماره برگزارکننده
User telegram: @hadiaccsh
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدیر حساب

ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎدی ﺷﺮﯾﻒ زاده اردﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﺴﺎب‌ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ نحو مطلوبی مدیریت کنید.
ﯾﮑﯽ از موانع رﺷﺪ شرکت‌ها، ناتوانی آنها در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺎﻟﯽ است. ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ روش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ می‌کنیم ﺗﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:

1- اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﻮزﺷﯽ ویژه ﺣﺴﺎﺑﺪاران و ﻣﺪﯾﺮان

2- برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه‌های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری مالیاتی، حسابداری بیمه و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

3- ﻣﺸﺎوره اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ

تلاش این مجموعه بر این است تا همواره به ‌روزترین و ﮐﺎرﺑﺮدی‌ﺗﺮﯾﻦ ابزارهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را در اختیار شما قرار دهد.