مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام