مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک - Research Center for Advanced Light Alloys Technologies

مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک - Research Center for Advanced Light Alloys Technologies

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک - Research Center for Advanced Light Alloys Technologies
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۳۰۶۲۸۰۳۳۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام