مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی جهاد دانشگاهی

مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی جهاد دانشگاهی

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی جهاد دانشگاهی
شماره برگزارکننده
۶۶۴۱۰۱۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی جهاد دانشگاهی

با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری