مرکز رشد نوآوری و کارافرینی دانشگاه شهید بهشتی

مرکز رشد نوآوری و کارافرینی دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۲
ارتباط با مرکز رشد نوآوری و کارافرینی دانشگاه شهید بهشتی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام