مرکز رشد واحدهای فناور هنر قرآنی جهاددانشگاهی با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مرکز رشد واحدهای فناور هنر قرآنی جهاددانشگاهی با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۸
ارتباط با مرکز رشد واحدهای فناور هنر قرآنی جهاددانشگاهی با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام