مرکز نوآوری و رشد دانشگاه شهید بهشتی

مرکز نوآوری و رشد دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰
ارتباط با مرکز نوآوری و رشد دانشگاه شهید بهشتی
شماره برگزارکننده
۲۲۴۱۹۴۰۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام