«آرتان» شرکت ایده تا پدیده آرمان توسعه آذربایجان نوآور، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان

ارتباط با «آرتان» شرکت ایده تا پدیده آرمان توسعه آذربایجان نوآور، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان
درباره «آرتان» شرکت ایده تا پدیده آرمان توسعه آذربایجان نوآور، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان

 شرکت  آرمان توسعه آذربایجان نوآور « آرتان»

مبدع رویدادهای نوین استارتاپی از قبیل:
- گپ کارآفرینی
- کافه نوآوری (Coffinnovation & Innovetivening)