مرکز نوآوری و کارآفرینی  طرفه نگار

مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۲
ارتباط با مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۹۲۱۳۹۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام