مرکز کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال

مرکز کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۰
ارتباط با مرکز کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام