مرکز کارآفرینی نوآوران ارزش و توسعه ، باشگاه کارآفرینی کانو ، موسسه ذهن برتر

مرکز کارآفرینی نوآوران ارزش و توسعه ، باشگاه کارآفرینی کانو ، موسسه ذهن برتر

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷
ارتباط با مرکز کارآفرینی نوآوران ارزش و توسعه ، باشگاه کارآفرینی کانو ، موسسه ذهن برتر
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۶۱۲۶۰۲۶-۰۲۳۳۲۲۲۶۷۹۵-۰۲۳۳۲۲۲۸۱۷۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام