مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه

مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۲
ارتباط با مرکز کارآفرینی، پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام