مرکز کارافرینی نواوران ارزش و توسعه ، باشگاه کارافرینی کانو

مرکز کارافرینی نواوران ارزش و توسعه ، باشگاه کارافرینی کانو

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با مرکز کارافرینی نواوران ارزش و توسعه ، باشگاه کارافرینی کانو
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام