معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

رویداد‌های معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
درباره معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تهران: خیابان کارگر شمالی - نبش خیابان شانزدهم(شهید فرشی مقدم) - دانشکده کارآفرینی - طبقه 2 -آقای سنجربیگی