معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ارتباط با معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
درباره معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تهران: خیابان کارگر شمالی - نبش خیابان شانزدهم(شهید فرشی مقدم) - دانشکده کارآفرینی - طبقه 2 -آقای سنجربیگی