مهدی مکتبی

ارتباط با مهدی مکتبی
درباره مهدی مکتبی

کارشناس ارشد کارآفرینی- کسب و کار جدید -

مدرس دانشگاه

مدرس مدرسه کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف