مهر آفرینان سرزمین سکوت

مهر آفرینان سرزمین سکوت

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مهر آفرینان سرزمین سکوت
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۲۴۴۹۷۳۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مهر آفرینان سرزمین سکوت

در این کارگاه چگونگی برقرار ی ارتباط با افراد ناشنوا و الفبای زبان اشاره را خواهید آموخت.