موسسه آموزش عالی آزاد مشاهیر دانش(با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

موسسه آموزش عالی آزاد مشاهیر دانش(با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

شماره دبیرخانه
۲۶۱۵۳۷۳۹-۲۶۴۵۲۵۳۲
تعداد کل رویدادها
۶
دنبال کنندگان
۳۵

درباره موسسه آموزش عالی آزاد مشاهیر دانش(با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

آشنایی با مفاهیم و مقدمات تفکر سیستمی - بررسی مدل های کاربردی و اثربخش در تفکر سیستمی - ارائه مورد کاوی - تفکر استراتژیک،تفکر تحلیلی و تفکر سیستمی - کسب و کار و نیاز به تفکر سیستمی