Cover

موسسه آموزش عالی آزاد مشاهیر دانش(با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

۳۶ دنبال کننده - ۶ رویداد - دبیرخانه: ۲۶۱۵۳۷۳۹-۲۶۴۵۲۵۳۲
دنبال کنندگان

آشنایی با مفاهیم و مقدمات تفکر سیستمی - بررسی مدل های کاربردی و اثربخش در تفکر سیستمی - ارائه مورد کاوی - تفکر استراتژیک،تفکر تحلیلی و تفکر سیستمی - کسب و کار و نیاز به تفکر سیستمی