موسسه توسعه آینده برتر

ارتباط با موسسه توسعه آینده برتر
درباره موسسه توسعه آینده برتر

موسسه توسعه آینده برتر برگزار می کند: مجموعه کارگاههای " موفقیت کاربردی" در 5 جلسه مدرس محمد رضا محسنی ( مدیر توسعه سازمان پیک برتر ) اولین جلسه 3 خرداد ساعت 6 بعدازظهر ما در این کارگاهها به شما می آموزیم : وقت آن است که به یکی از آرزوهایتان که هیچوقت برایش تلاش نکرده اید بپردازید . چگونه محدودیت های ساخته ذهن خویش را از میان بردارید و احساساتتان را نسبت به خود تغییر دهید. رمز تسلط بر اعمال خود را بیابید و در نتیجه دنیای خود را کشف کنید. قدرت در اختیار کسانی است که در ایجاد ارتباط با خود به مهارت لازم برسند.