موسسه مطالعاتی حاميان فردا

ارتباط با موسسه مطالعاتی حاميان فردا
درباره موسسه مطالعاتی حاميان فردا

موسسه حاميان فردا، مسئوليت دبيرخانه دائمي كنفرانس توسعه و عدالت آموزشي را بر عهده دارد.