موسسه پژوهشی آموزشی مانا مهر آکام

موسسه پژوهشی آموزشی مانا مهر آکام

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با موسسه پژوهشی آموزشی مانا مهر آکام
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه پژوهشی آموزشی مانا مهر آکام

آشنایی با دوره های گروه فناوری تحول و ارتقاء کارایی :فنـاوری تحـول، روش آموزشی و مشاوره‌ای خاصی است که با به کارگیری آن افـراد به شکل مؤثـرتری اهداف شخصی، حـرفه ای و اجتماعی خود را می بینند و درک می کنند. اساس فناوری تحول بر پایه پژوهش، آموزش و مربیگری است. شیوه طراحی آن به گونه ای است که می تواند باعث ارتقاء کارایی و بهره‌وری در همه مشاغل و در همه سطوح و حوزه‌ها گردد. با گشودن دریچه ای تازه در نوع نگرش افراد به زندگی، سبب می‌شود که افراد بتوانند رشد و ارتقاء کارایی فردی و سازمانی را آنگونه که خود می‌خواهند، طراحی و تجربه کنند. با مجموعه گفتگو های موثر، پویش و تحقیق، سهیم شدن داوطلبانه تجربیات فردی و تمرینات کوتاه، این روش آموزشی فرصتی را فراهم می آورد که در سؤالات اساسی که در طی زمان برای ما به عنوان انسان مطـرح بوده و هست، گشایش صورت گیـرد.این روش آموزشی و مشاوره‌ای، فناوری ویژه ای را ارائه می کند که از طریق آن افراد می توانند امکانات جدید در محیط کار و زندگی خود خلق کنند.