نشست اول

رویداد‌های نشست اول
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با نشست اول
درباره نشست اول

مجموعه آموزشی نشست اول 

آموزش متقاعد سازی و مهارت های ارتباطی 

رسالت ما در این مجموعه، بهبود زندگی مردم است/

مهمترین راه برای رسیدن به رضایت از زندگی، بهبود رابطه های بین همسران، والدین و فرزند، معلم و شاگرد، مدیر و کارمند و روابط دیگر است!