هاب کارآفرینی تبریز

ارتباط با هاب کارآفرینی تبریز
درباره هاب کارآفرینی تبریز

اولین مرکز حمایت از کسب و کارهای نوپا و ایجاد ارتباط در جامعه کارآفرینی شهر تبریز