وزارت نفت،وزارت نيرو،دانشگاه تهران ،باشگاه پژوهشگران جوان ، گروه متخصصين ايران

وزارت نفت،وزارت نيرو،دانشگاه تهران ،باشگاه پژوهشگران جوان ، گروه متخصصين ايران

شماره دبیرخانه
۸۸۶۵۱۳۴۶ - ۸۸۶۵۱۳۴۷
تعداد کل رویدادها
۱
دنبال کنندگان
۱۳
رویدادهای وزارت نفت،وزارت نيرو،دانشگاه تهران ،باشگاه پژوهشگران جوان ، گروه متخصصين ايران

درباره وزارت نفت،وزارت نيرو،دانشگاه تهران ،باشگاه پژوهشگران جوان ، گروه متخصصين ايران

www.etec.ir