پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

رویداد‌ها۲۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۲۹
ارتباط با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۸۸۲۲۰۷۰۰ - ۸۸۲۲۰۷۰۱ - ۸۸۲۲۰۷۰۲- داخلی ۱۵۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی