موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار

رویداد‌ها۲۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۰
ارتباط با موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار
شماره برگزارکننده
۲۲۸۰۲۷۰۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

www.conf.imps.ac.ir

021-2282706