موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار

رویداد‌های موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار
درباره موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

www.conf.imps.ac.ir

021-2282706