پوریا بغدادی

ارتباط با پوریا بغدادی
درباره پوریا بغدادی

پوریا بغدای به مدت 6 سال است که بصورت تخصصی در زمینه کار با داده ها، گزارش سازی و برنامه نویسی با اکسل، SQL Server مشغول است.

درزمینه هوش تجاری و داده کاوی نیز بصورت جدی فعال است و پروژه های مهمی رو در سطح کشور به انجام رسانده است.