پژواک ،گروهی متشکل از برجسته ترین مربیان تجاری ایرانی در سراسر جهان است.

رویداد‌های پژواک ،گروهی متشکل از برجسته ترین مربیان تجاری ایرانی در سراسر جهان است.
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با پژواک ،گروهی متشکل از برجسته ترین مربیان تجاری ایرانی در سراسر جهان است.
درباره پژواک ،گروهی متشکل از برجسته ترین مربیان تجاری ایرانی در سراسر جهان است.

این دوره توسط مهندس امید کیهانی، مربی تجاری و مشاور راهبردی بیش از 35 کمپانی داخلی و خارجی برگزار می شود.