پژوهشکده سیاستگذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

ارتباط با پژوهشکده سیاستگذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
درباره پژوهشکده سیاستگذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

شماره تلفن پژوهشکده سیاستگذاری:: 021-66065139

شماره تلفن مسئول برنامه ریزی نشست ها: سعید شایان-09355421292