Cover
رویداد پیش رو: همایش بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت علمی ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ثبت نام

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

۲ دنبال کننده - ۱ رویداد - دبیرخانه: ۸۸۹۳۰۱۵۰
دنبال کنندگان

www.ictrc.ac.ir/plagconf

۰رویداد
برگزار شده

قبلا هیچ رویدادی برگزار نکرده است.